گروت

انواع گروت چیست؟ گروت منبسط شونده بر مبنا سیمان . گروت سیمانی تصحیح شده با مواد پلیمری بسپار . گروت اپوکسی دوجزیی و یا این که سه جزیی گروت فراهم منبسط شونده . گروت سیمانی منبسط شونده چیست؟ گروت سیمانی منبسط شونده با مقاومت نخستین و پایانی بالا و زودرس است که بستگی به دمای آب و هوایی محیط و … ادامه خواندن گروت