افزودنی های بتن

افزودنی های روان کننده

افزودنی های روان کننده

افزودنی های روان کننده جهت کسب اطلاعات بیتشر مقاله افزودنی بتن را نیز مطالع بفرمایید 1-    مقدمه و تاریخچه بتن جسمی مرکب از سنگدانه ها و خمیر چسباننده است. سنگدانه های بتن معمولی از نوع طبیعی معدنی یا مصنوعی معدنی است و خمیر چسباننده آن شامل آب و سیمان پرتلند یا آمیخته می باشد. در بتن سخت شده ، ویژگیهای مقاومتی ، پایایی و نفوذ پذیری از اهمیت زیادی برخوردار است. برای دستیابی به خواص مطلوب در بتن سخت شده به ناچار باید از مرحله