رزین مخصوص تزریق Kariz Epoxive IJ-110

رزین مخصوص تزریق Kariz Epoxive IJ-110

Kariz Epoxive IJ110 يك مايع تزريقي دو جزئي با ويسكوزيته پائين و بدون نياز به حلال است كه بر پايه رزينهاي اپوكسي مقاومت بالا مي باشد.

مطابق با Grade 2 Class B + C ،ASTM C881-78 type 11 است.

Kariz Epoxive IJ110 براي پركردن حفره ها و ترك هـا در اجزاي سـازه اي از جمله پل هـا، سازه هاي صنعتي، ستونها، تيرها، پي‌هـا، ديوارها و دال هـاي كف، و سازه هاي نگهـدارنده آب بكار مي رود. اين ماده نه تنها سپري كارآمد در برابر نفوذ آب به محيط هاي مستعد خوردگي پديد مي آورد، بلكه قطعات بتن را از نظر سازه اي نيز به يكديگر مي چسباند.

Kariz Epoxive B-132 محصولی است که مزایای بسیاری به کاربر ارئه می دهد.

  • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ، ﻓﻮﻻد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ.
  • عملکرد خوب در مناطق مرطوب.
  • مقاومت مكانيكي و چسبندگي بالايي دارد.
  • سخت است ولي شكننده نيست .
  • ويسكوزيته خيلي پاييني دارد.
  • پایداری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ.
  • براي محيط هاي خشك و مرطوب مناسب است.
  • سخت شدن آن بدون جمع شدگي است.
  • بوی ﻧﺎﭼﯿﺰ و اﯾﻤﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان.
  • اختلاط و اﺟﺮاي آﺳﺎن.

 

رنگ : زرد کم رﻧﮓ )ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط(

ﺟﺰء A : مایل به زرد

ﺟﺰء B : شفاف

نسبت اختلاط : 1 : 2  A : B = )وزﻧﯽ(
وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺨﻠﻮط : 05/1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد(
ﭘﺎﯾﺪاري ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ: 15 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل
مقاومت ﻓﺸﺎري: 55 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل(ﭘﺲ از 7 روز)
مفاومت ﺧﻤﺸﯽ: 40 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل
دﻣﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري: 35- ﺗﺎ 65+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻧﻬﺎﯾﯽ: 7 روز (در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد)
زﻣﺎن ﮐﺎراﯾﯽ: 40 دﻗﯿﻘﻪ (در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد)

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻮد، در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر از وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮑﺶ، ﻋﯿﻨﮏ و ﻟﺒﺎس ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ، ﭼﺸﻢ و اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻊ را ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

بسته به مـاهيت كـار تزریق كه بايـد صورت گيـرد، روش هاي اجرائي گوناگوني وجود دارند كه بـه تجهيـزات مختلفـي نياز دارند.

بطور معمول با استفاده از مکنده های قوی و یا فشار هوا می بایست ترکها را تمیز نمود.

ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ درﯾﻞ دورﮐﻨﺪ(ﺣﺪ اﮐﺜﺮ 300 دور در دﻗﯿﻘﻪ) ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺰن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، اﺑﺘﺪا ﺟﺰء B را ﺑﻪ ﺟﺰء A اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪﻣﺪت 2 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ. اﺧﺘﻼط را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﮔﻪﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. از ورود ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮط درﺣﯿﻦ ﻫﻢزدن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.

بعد از تهيه مخلوط آن را به كمك پمپ مخصوص تزریق با فشار هوای مناسب از یک طرف شروع و تا خارج شدن از طرف دیگر ادامه می دهیم و این روند در کل طول خط تزریق انجام خواهد شد.

در بعضی مواقع می توان به روش ثقلی نیز جهت تزریق بهره برد.

لذا بسته به مـاهيت كـاري كه بايـد صورت گيـرد، روش هاي اجرائي گوناگوني وجود دارند كه بـه تجهيـزات مختلفـي نياز دارند.

بنابراين پيشنهاد ميشود كه براي دريافت راهنمايي با بخش فني اين شركت تماس بگيريد.

به عرض و عمق ترک بستگی دارد.

ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪدور از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻟﺖ ﻧﮕﻪداري و آنرا در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎي زﯾﺎد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻇﺮوف اﺻﻠﯽ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل 24 ﻣﺎه اﺳﺖ.

در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 6 و 18 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ (ﻣﺠﻤﻮع اﺟﺰا) ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ماکزیمم عرض ترک : 10 میلی متر

ماکزیمم دمای محیط : 35 درجه

حداقل سن بتن : 21 تا 28 روز

Kariz Epoxive B-132 را در دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 5+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﺟﺮا ﻧﮑﻨﯿﺪ.

Kariz Epoxive B-132 را ﺑﺎ ﺣﻼل رﻗﯿﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد.

اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﮐﺎر ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﺣﻼل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪروش ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رزین مخصوص تزریق Kariz Epoxive IJ-110”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*