گروت اپوکسی (مقاومت بالا) KarizGrout EG314

گروت اپوکسی (مقاومت بالا) KarizGrout EG314

گروت اپوکسی (مقاومت بالا) KarizGrout EG314

گروت

گروت بتن از آب‌ , سیمان‌ , ماسه و افزودنی‌های رایج دیگر ساخته شده شده‌است . از گروت‌ها جهت پر کردن فضاهای خالی و ترک‌های بزرگ‌ , جلوگیری از لایه لایه شدن یا خرد شدن بتن استفاده می‌گردد . از این حیث کاربرد گروت شبیه ملات است . مهم ترین مزایای گروت‌ها این است که مکانی که در آن گروت ریخته می‌گردد را بدون نقص پر می کند . زیرا گروت منبسط شونده خواص غیر انقباضی دارااست . ‌ گروت‌ها به گونه‌ای پباده سازی شده‌اند که توان جذب نیروهای وارد و انتقال آنان‌را به بخش پایین کار داشته باشد .

گروت EG314  گروت اپوكسي سه جزئي فاقد حلال و خود ترازشونده (self level) است.

برایﮔﺮوت رﯾﺰي درﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ ازﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي اﯾﺴﺘﺎ و ﻣﺘﺤﺮﮐﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎرﻣﯽ رود.

گروت EG314 با اﺳﺘﻔﺎده از رزﯾﻦﻫﺎي اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺧﺎص و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺮوت رﯾﺰي آﺳﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 10 ﺗﺎ 50 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ را دارد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :

 • ﭘﺮﮐﺮدن ﺳﺎزهاي ﺣﻔﺮهﻫﺎ و ﺳﻮراخﻫﺎي ﺑﺘﻦ
 • ﮔﺮوترﯾﺰي در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺤﺪود زﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ داراي ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ
 • نصب ﮐﺎﺑﻞﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ.
 • ﻧﺼﺐ ﭘﯿﭻ و ﻣﯿﻠﮕﺮد در ﺑﺘﻦ.

گروت EG314 محصولی است که مزایای بسیاری به کاربر ارئه می دهد.

 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ، ﻓﻮﻻد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ.
 • کسب ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اوﻟﯿﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ.
 • پایداری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ.
 • پایداری ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك ﺳﺎزهﻫﺎ.
 • اختلاط و اﺟﺮاي آﺳﺎن.
 • بوی ﻧﺎﭼﯿﺰ و اﯾﻤﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان.
 • رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺣﺘﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺤﺪود و ﻻﯾﻪﻫﺎي ﻧﺎزك
 • در حین ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﻧﺪارد.
 • باعث ﺧﻮردﮔﯽ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 • ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻧﺪارد.

 

رنگ : دوﻏﺎب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي رﻧﮓ )ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط(

ﺟﺰء A : ﺷﻔﺎف

ﺟﺰء B : ﮐﻬﺮﺑﺎﯾﯽ

ﺟﺰء  C : ﭘﻮدر ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﮐﻢرﻧﮓ

نسبت اختلاط : 16 : 1 : 3  A : B : C  = )وزﻧﯽ(
وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺨﻠﻮط : 95/1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد(

ﺟﺰء A : 1/1 کیلوگرم در لیتر

ﺟﺰء B : 050/1 کیلوگرم در لیتر

ﺟﺰء  C : 550/1 کیلوگرم در لیتر

ﭘﺎﯾﺪاري ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ: 5/2 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل (ﺑﺘﻦ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد)
مقاومت ﻓﺸﺎري: 95 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل(ﭘﺲ از 7 روز)
مقاومت ﮐﺸﺸﯽ: 15 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل )ﭘﺲ از 7 روز)
مفاومت ﺧﻤﺸﯽ: 30 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل
دﻣﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري: 35- ﺗﺎ 65+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻧﻬﺎﯾﯽ: 7 روز (در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد)
زﻣﺎن ﮐﺎراﯾﯽ: 40 دﻗﯿﻘﻪ (در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد)

 

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻮد، در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر از وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮑﺶ، ﻋﯿﻨﮏ و ﻟﺒﺎس ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ، ﭼﺸﻢ و اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻊ را ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

سطح زﯾﺮﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻔﺖ و ﻋﺎري از ذرات ﺳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮد و ﺧﺎك، ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن، روﻏﻦ، ﮔﺮﯾﺲ، ﻣﺎده ﻋﻤﻞآوري، ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ، ﻣﻮاد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪه، و دﯾﮕﺮ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را از روي ﺳﻄﺢ ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﯿﺪ. آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﭘﺎﺷﺸﯽ، ﺳﺎب ﯾﺎ زﺑﺮﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮوت رﯾﺰي ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ درﯾﻞ دورﮐﻨﺪ(ﺣﺪ اﮐﺜﺮ 300 دور در دﻗﯿﻘﻪ) ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺰن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، اﺑﺘﺪا ﺟﺰء B را ﺑﻪ ﺟﺰء A اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪﻣﺪت 2 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ. اﺧﺘﻼط را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﮔﻪﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﺰء C را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢزدن اداﻣﻪ دارد ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ. از ورود ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮط درﺣﯿﻦ ﻫﻢزدن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.

قبل از رﯾﺨﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻮاي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه در ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﮔﺮوت را در ﻣﺤﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه از ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺮوت را از ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد. اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﮔﺮوت رﯾﺰي ﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺪود ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻔﺬي ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﻫﻮا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮوت رﯾﺰي را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮔﺮوترﯾﺰي از 120 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آنرا درﻻﯾﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﻻﯾﻪ ﺑﻌﺪي 6 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﺟﺮاي ﻻﯾﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

توضیحات

گروت اپوکسی (مقاومت بالا) KarizGrout EG314

گروت

گروت بتن از آب‌ , سیمان‌ , ماسه و افزودنی‌های رایج دیگر ساخته شده شده‌است . از گروت‌ها جهت پر کردن فضاهای خالی و ترک‌های بزرگ‌ , جلوگیری از لایه لایه شدن یا خرد شدن بتن استفاده می‌گردد . از این حیث کاربرد گروت شبیه ملات است . مهم ترین مزایای گروت‌ها این است که مکانی که در آن گروت ریخته می‌گردد را بدون نقص پر می کند . زیرا گروت منبسط شونده خواص غیر انقباضی دارااست . ‌ گروت‌ها به گونه‌ای پباده سازی شده‌اند که توان جذب نیروهای وارد و انتقال آنان‌را به بخش پایین کار داشته باشد .

ملات‌ها و گروت‌ها سبب مقاومت‌های مناسب و مطمئن و همینطور اتصال پایدار در بین ملات یا گروت و سازه‌ها می گردد . بطور کلی دو روش ملات ریزی یا گروت‌ریزی در داخل حفرات در محل اتصال آنکرو موجود است .

گروت‌ریزی با گروت یا ملات خشک‌

در حالتی‌که در گروت‌ریزی از گروت یا ملات سیال مصرف شود , به دلیل روان بودن ملات , جایگذاری به صورت خودبه‌خود انجام می‌گردد . در روش گروت‌ریزی با ملات کم آب از نیروی تراکمی برای جای‌گذاری استفاده میشود . مصرف گروت یا ملات‌های مدل کم آب , در شغل های ساختمانی کاملاً رضایت بخش است ولی روش جایگذاری , مدام مطلوب نیست . از این رو , در عمل رغبت بیشتری به استفاده از گروت سیال موجود هست .

گروت ریزی با گروت یا ملات کم آب در روش اولیه گروت ریزی با گروت یا ملات کم آب با استفاده از نیروی تراکمی جایگذاری می‌گردد . در طول استفاده از گروت یا ملات سیال به دلیل روانی بودن این ماده در هنگام گروت ریزی خود به خود جایگذاری می شود . مصرف گروت یا ملات‌های مدل کم آب کاملاً رضایت بخشی است و در کار در شغل های ساختمانی استفاده میشود البته این روش جایگذاری مدام قابل قبولی نیست , به همین خاطر است که در کار تمایل با استفاده از طریق گروت سیال افزایش روز افزونی داراست . ‌

گروت اپوکسی (مقاومت بالا) KarizGrout EG314

هر 2 کیلوگرم گروت EG 314  در حدود 1 لیتر ملات می باشد.

ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪدور از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻟﺖ ﻧﮕﻪداري و آنرا در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎي زﯾﺎد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻇﺮوف اﺻﻠﯽ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل 24 ﻣﺎه اﺳﺖ.

در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 20 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ (ﻣﺠﻤﻮع اﺟﺰا) ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

گروت EG 314  را در دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 5+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﺟﺮا ﻧﮑﻨﯿﺪ.

گروت EG 314  را ﺑﺎ ﺣﻼل رﻗﯿﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد.

اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﮐﺎر ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﺣﻼل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪروش ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گروت اپوکسی (مقاومت بالا) KarizGrout EG314”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*