پودر منبسط کننده با خواص روان کنندگی KARIZ GROUT 100

افزودنی منبسط کننده ای است که با عث ازدیاد حجم و حذف افت و انقباض شده و چسبندگی را بهبود می بخشد.

 

گروت سیمانی غیر انقباضی KARIZ GROUT G2

Kariz Grout G2 محصولی است پودری متشکل از سیمان پرتلند، فیلرهای دانه بندی شده و افزودنی های شیمیایی و آماده مصرف که تنها با افزودن آب، ملات گروت بدون انقباض و پر مقاومت با خاصیت روانی بالا بدست می آید.
این محصول جمع شدگی خمیری مرتبط با دوغاب های سیمانی را به خوبی جبران می کند.

گروت اپوکسی با مقاومت بالا Kariz Grout EG314

گروت EG314  گروت اپوكسي سه جزئي فاقد حلال و خود ترازشونده (Self-level) است.
برایﮔﺮوت رﯾﺰي درﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ ازﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي اﯾﺴﺘﺎ و ﻣﺘﺤﺮﮐﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎرﻣﯽ رود.

EG-3101

گروت اپوکسی با گرمازایی پایین KARIZ GROUT EG 310

گروت EG310  گروت اپوكسي سه جزئي فاقد حلال و خود ترازشونده (Self-level) است.
برایﮔﺮوت رﯾﺰي درﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ ازﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي اﯾﺴﺘﺎ و ﻣﺘﺤﺮﮐﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽ رود.