گروت اپوکسی با مقاومت بالا Kariz Grout EG314

گروت EG314  گروت اپوكسي سه جزئي فاقد حلال و خود ترازشونده (Self-level) است.

برایﮔﺮوت رﯾﺰي درﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ ازﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي اﯾﺴﺘﺎ و ﻣﺘﺤﺮﮐﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎرﻣﯽ رود.

توضیحات

مشخصات :

گروت EG314  گروت اپوكسي سه جزئي فاقد حلال و خود ترازشونده (Self-level) است.

برایﮔﺮوت رﯾﺰي درﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ ازﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي اﯾﺴﺘﺎ و ﻣﺘﺤﺮﮐﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎرﻣﯽ رود.

موارد مصرف :

گروت EG314 با اﺳﺘﻔﺎده از رزﯾﻦﻫﺎي اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺧﺎص و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺮوت رﯾﺰي آﺳﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 10 ﺗﺎ 50 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ را دارد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :

 • ﭘﺮﮐﺮدن ﺳﺎزهاي ﺣﻔﺮهﻫﺎ و ﺳﻮراخﻫﺎي ﺑﺘﻦ
 • ﮔﺮوت رﯾﺰي در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺤﺪود زﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ داراي ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ
 • نصب ﮐﺎﺑﻞﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ
 • ﻧﺼﺐ ﭘﯿﭻ و ﻣﯿﻠﮕﺮد در ﺑﺘﻦ

فواید :

گروت EG314 محصولی است که مزایای بسیاری به کاربر ارئه می دهد.

 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ، ﻓﻮﻻد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
 • کسب ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اوﻟﯿﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ
 • پایداری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ
 • پایداری ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك ﺳﺎزهﻫﺎ
 • اختلاط و اﺟﺮاي آﺳﺎن
 • بوی ﻧﺎﭼﯿﺰ و اﯾﻤﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان
 • رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺣﺘﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺤﺪود و ﻻﯾﻪﻫﺎي ﻧﺎزك
 • در حین ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﻧﺪارد.
 • باعث ﺧﻮردﮔﯽ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 • ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻧﺪارد.

 

مشخصات فنی :

 

رنگ : دوﻏﺎب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي رﻧﮓ (ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط)

ﺟﺰء A : ﺷﻔﺎف

ﺟﺰء B : ﮐﻬﺮﺑﺎﯾﯽ

ﺟﺰء  C : ﭘﻮدر ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﮐﻢرﻧﮓ

نسبت اختلاط : 16 : 1 : 3  A : B : C  = )وزﻧﯽ(
وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺨﻠﻮط : 95/1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد(

ﺟﺰء A : 1/1 کیلوگرم در لیتر

ﺟﺰء B : 1/05 کیلوگرم در لیتر

ﺟﺰء  C : 1/55 کیلوگرم در لیتر

ﭘﺎﯾﺪاري ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ: 2/5 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل (ﺑﺘﻦ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد)
مقاومت ﻓﺸﺎري: 95 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل(ﭘﺲ از 7 روز)
مقاومت ﮐﺸﺸﯽ: 15 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل )ﭘﺲ از 7 روز)
مفاومت ﺧﻤﺸﯽ: 30 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل
دﻣﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري: 35- ﺗﺎ 65+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻧﻬﺎﯾﯽ: 7 روز (در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد)
زﻣﺎن ﮐﺎراﯾﯽ: 40 دﻗﯿﻘﻪ (در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد)

 

آماده سازی سطح :

سطح زﯾﺮﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻔﺖ و ﻋﺎري از ذرات ﺳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮد و ﺧﺎك، ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن، روﻏﻦ، ﮔﺮﯾﺲ، ﻣﺎده ﻋﻤﻞآوري، ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ، ﻣﻮاد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪه، و دﯾﮕﺮ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را از روي ﺳﻄﺢ ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﯿﺪ. آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﭘﺎﺷﺸﯽ، ﺳﺎب ﯾﺎ زﺑﺮﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮوت رﯾﺰي ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

طريقه اختلاط :

ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ درﯾﻞ دورﮐﻨﺪ(ﺣﺪ اﮐﺜﺮ 300 دور در دﻗﯿﻘﻪ) ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺰن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، اﺑﺘﺪا ﺟﺰء B را ﺑﻪ ﺟﺰء A اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪﻣﺪت 2 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ. اﺧﺘﻼط را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﮔﻪﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﺰء C را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢزدن اداﻣﻪ دارد ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ. از ورود ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮط درﺣﯿﻦ ﻫﻢزدن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.

روش اجراء :

قبل از رﯾﺨﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻮاي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه در ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﮔﺮوت را در ﻣﺤﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه از ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺮوت را از ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ آن ﺗأﻣﯿﻦ ﺷﻮد. اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﮔﺮوت رﯾﺰي ﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺪود ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻔﺬي ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﻫﻮا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮوت رﯾﺰي را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮔﺮوترﯾﺰي از 50 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آنرا درﻻﯾﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﻻﯾﻪ ﺑﻌﺪي 6 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﺟﺮاي ﻻﯾﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 

مقدار مصرف مواد :

هر 2 کیلوگرم گروت EG 314  در حدود 1 لیتر ملات می باشد.

محدودیت ها :

گروت EG 314  را در دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 5+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﺟﺮا ﻧﮑﻨﯿﺪ.

گروت EG 314  را ﺑﺎ ﺣﻼل رﻗﯿﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد.

تمیز کردن ابزار :

اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﮐﺎر ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﺣﻼل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪروش ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

نگهداری :

ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪدور از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻟﺖ ﻧﮕﻪداري و آنرا در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎي زﯾﺎد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻇﺮوف اﺻﻠﯽ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل 24 ﻣﺎه اﺳﺖ.

بسته بندی :

در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 20 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ (ﻣﺠﻤﻮع اﺟﺰا) ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

نکات  ایمنی :

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻮد، در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر از وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮑﺶ، ﻋﯿﻨﮏ و ﻟﺒﺎس ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ، ﭼﺸﻢ و اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻊ را ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

دانلود کاتالوگ

KARIZ GROUT EG314

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گروت اپوکسی با مقاومت بالا Kariz Grout EG314”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گروت اپوکسی با مقاومت بالا Kariz Grout EG314”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *