عامل آبگریز کننده Kariz SEAL WR

یک محصول آبگریز کننده بدون حلال پایه آب و قابل رقیق شدن با آب بر پایه پتاسیم متیل سیلیکونات است.

توضیحات

مشخصات:

یک محصول آبگریز کننده بدون حلال پایه آب و قابل رقیق شدن با آب بر پایه پتاسیم متیل سیلیکونات است.

موارد مصرف:

سطوح بیرونی آجر و کاشی های سقف , صنعت بتن , سطوح سنگ های متخلخل

کاربرد:

رقیق نمودن یک واحد آب گریز کننده را میتوانبا 120-50 واحد آب مقطر غلظت مواد نباید بیش از 3% باشد بعد از کاربرد محصول به منظور نتیجه مطلوب میبایست اجاره داده شود تا حدود 24 ساعت سطح خشک باشد

به دلیل استفاده بیش از حد از مواد آب گریز ممکن است رسوب سفید رنگی بر روی سطح تشکیل شود اگر شست و شو با آب آن را حذف نکرد ممکن است نیاز به ساییدن سطح باشد .

نحوه اجرا:

محصـول آب گریزکننـده نفـوذ خوبـى روي مـواد سـاختمانى بیرونـى بوسـیله دي اکسـید کربـن
موجـود در هـوا مـى دهـد، ایـن محصـول فعالیـت و اثـر بخشـى خـود را بـه طـور پیوسـته بـه
مدت 24 ساعت تحت انواع شرایط آب و هوایى بارانى و مرطوب نگه مى دارد.
محصــول آب گریزکننــده بــه طــور مســتقیم نبایــد اســتفاده شــود و بایــد بــا آب رقیــق شــود.
ســختى آب بایــد کمتــر ازDH 20 باشــد، ترجیحــا بــا آب مقطــر رقیــق شــود. در غیــر
ایـن صـورت مقـداري رسـوب رخ مـى دهـد. بهتریـن روش، روش غـرق آبـى اسـت بـه منظـور
نفـوذ بهتـر مـواد تشـکیل دهنـده فعـال بـه سـطح مـواد مـورد نظـر اسـت. عـلاوه برایـن روش،
پاشش یا سیستم هاي قلمو زدن هم قابل استفاده است.
محصــول آب گریزکننــده ممکــن اســت باعــث ظهــور برخــى لکــه هــاي ســفید بــر روي ســطح
پــس از بــه کار بــردن آن شــود کــه بــه دلیــل ناخالصــى هــاي معدنــى در مخلــوط خــاك رس
است. اگر اجراى محصول تکرار شود، آن لکه ها مى توانند حذف شوند.

دانلود کاتالوگ

KARIZ SEAL WR

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “عامل آبگریز کننده Kariz SEAL WR”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “عامل آبگریز کننده Kariz SEAL WR”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *