چسب اپوکسی لایه رابط KARIZ EPOXIVE B – 132

 

Kariz Epoxive B-132 يك چسب رابط دو جزيي فاقد حلال بر پايه اپوكسي است.

مطابق با Grade 2 Class B + C ،ASTM C881-78 type 11 است.

توضیحات

مشخصات :

Kariz Epoxive B-132 يك چسب رابط دو جزيي فاقد حلال بر پايه اپوكسي است.

مطابق با Grade 2 Class B + C ،ASTM C881-78 type 11 است.

موارد مصرف :

Kariz Epoxive B-132 يك لايه چسبنده با پیوند بسيار قوي و مقاومت كششي بالا می باشد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

  • براي ايجاد اتصال بين بتن قديم و جديد
  • به عنوان یک عامل اتصال و برای چسباندن مواد تازه سیمانی به سنگ، چوب، فولاد، سرامیک، آجر کاربرد دارد.

فواید :

Kariz Epoxive B-132 محصولی است که مزایای بسیاری به کاربر ارئه می دهد.

  • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ، ﻓﻮﻻد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
  • عملکرد خوب در مناطق مرطوب
  • پایداری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ
  • اختلاط و اﺟﺮاي آﺳﺎن
  • بوی ﻧﺎﭼﯿﺰ و اﯾﻤﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان
  • رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺣﺘﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺤﺪود و ﻻﯾﻪﻫﺎي ﻧﺎزك

 

مشخصات فنی :

 

رنگ : دوﻏﺎب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي رﻧﮓ )ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط(

ﺟﺰء A : ﺷﻔﺎف

ﺟﺰء B : ﮐﻬﺮﺑﺎﯾﯽ

ﺟﺰء  C : ﭘﻮدر ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﮐﻢرﻧﮓ

نسبت اختلاط : 1 : 2  A : B = )وزﻧﯽ(
وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺨﻠﻮط : 45/1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد(

ﺟﺰء A : 55/1 کیلوگرم در لیتر

ﺟﺰء B : 050/1 کیلوگرم در لیتر

ﭘﺎﯾﺪاري ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ: 5/2 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل (ﺑﺘﻦ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد)
مقاومت ﻓﺸﺎري: 60 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل(ﭘﺲ از 7 روز)
مقاومت ﮐﺸﺸﯽ: 15 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل )ﭘﺲ از 7 روز)
مفاومت ﺧﻤﺸﯽ: 30 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل
دﻣﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري: 35- ﺗﺎ 65+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻧﻬﺎﯾﯽ: 7 روز (در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد)
زﻣﺎن ﮐﺎراﯾﯽ: 80 دﻗﯿﻘﻪ (در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد)
نگهداری : به دور از تابش مستقیم آفتاب و انجماد در دمای بین 5 درجه سانتی گراد الی 35 درجه سانتی گراد نگهداری گردد.
بسته بندی: واحدهای یک کیلوگرمی و 5 کیلوگرمی
مدت نگهداری: 12ماه پس از تولید به شرط نگهداری در بسته بندی اولیه و باز نشده در محل خشک و خنک

 

آماده سازی سطح :

سطح زﯾﺮﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻔﺖ و ﻋﺎري از ذرات ﺳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮد و ﺧﺎك، ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن، روﻏﻦ، ﮔﺮﯾﺲ، ﻣﺎده ﻋﻤﻞآوري، ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ، ﻣﻮاد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪه، و دﯾﮕﺮ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را از روي ﺳﻄﺢ ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﯿﺪ. آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﭘﺎﺷﺸﯽ، ﺳﺎب ﯾﺎ زﺑﺮﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮوت رﯾﺰي ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

طريقه اختلاط :

ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ درﯾﻞ دورﮐﻨﺪ(ﺣﺪ اﮐﺜﺮ 300 دور در دﻗﯿﻘﻪ) ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺰن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، اﺑﺘﺪا ﺟﺰء B را ﺑﻪ ﺟﺰء A اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪﻣﺪت 2 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ. اﺧﺘﻼط را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﮔﻪﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. از ورود ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮط درﺣﯿﻦ ﻫﻢزدن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.

روش اجراء :

بعد از تهيه مخلوط آن را به كمك برس، غلطك دستي و يا اسپري مستقيماً روي سطوح آماده شده اجرا كنيد. در سطـوح مرطوب چسب را بخوبي روي سطوح بماليد. بتن جديد هنگاميكه Kariz Epoxive B-132 هنـوز حالت چسبندگي دارد اجراشود

مقدار مصرف مواد :

600-350 گرم در مترمربع (بستگی به سطح دارد)

محدودیت ها :

Kariz Epoxive B-132 را در دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 5+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﺟﺮا ﻧﮑﻨﯿﺪ.

Kariz Epoxive B-132 را ﺑﺎ ﺣﻼل رﻗﯿﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد.

تمیز کردن ابزار :

اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﮐﺎر ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﺣﻼل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪروش ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

نکات  ایمنی :

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻮد، در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر از وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮑﺶ، ﻋﯿﻨﮏ و ﻟﺒﺎس ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ، ﭼﺸﻢ و اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻊ را ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

دانلود کاتالوگ

KARIZ EPOXIVE B-132

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “چسب اپوکسی لایه رابط KARIZ EPOXIVE B – 132”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “چسب اپوکسی لایه رابط KARIZ EPOXIVE B – 132”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *