رزین مخصوص تزریق KARIZ EPOXIVE IJ-110

مشخصات :

Kariz Epoxive IJ110 يك مايع تزريقي دو جزئي با ويسكوزيته پائين و بدون نياز به حلال است كه بر پايه رزين هاي اپوكسي مقاومت بالا مي باشد.

مطابق با Grade 2 Class B + C ،ASTM C881-78 type 11 است.

توضیحات

مشخصات :

Kariz Epoxive IJ110 يك مايع تزريقي دو جزئي با ويسكوزيته پائين و بدون نياز به حلال است كه بر پايه رزين هاي اپوكسي مقاومت بالا مي باشد.

مطابق با Grade 2 Class B + C ،ASTM C881-78 type 11 است.

موارد مصرف :

Kariz Epoxive IJ110 براي پركردن حفره ها و ترك هـا در اجزاي سـازه اي از جمله پل هـا، سازه هاي صنعتي، ستونها، تيرها، پي‌هـا، ديوارها و دال هـاي كف و سازه هاي نگهـدارنده آب بكار مي رود. اين ماده نه تنها سپري كارآمد در برابر نفوذ آب به محيط هاي مستعد خوردگي پديد مي آورد، بلكه قطعات بتن را از نظر سازه اي نيز به يكديگر مي چسباند. فواید :

Kariz Epoxive IJ110 محصولی است که مزایای بسیاری به کاربر ارئه می دهد.

  • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ، ﻓﻮﻻد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
  • عملکرد خوب در مناطق مرطوب
  • مقاومت مكانيكي و چسبندگي بالايي دارد.
  • سخت است ولي شكننده نيست.
  • دارای ويسكوزيته بسیار پایین
  • پایداری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ
  • براي محيط هاي خشك و مرطوب مناسب است.
  • سخت شدن آن بدون جمع شدگي است.
  • بوی ﻧﺎﭼﯿﺰ و اﯾﻤﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان
  • اختلاط و اﺟﺮاي آﺳﺎن

 

مشخصات فنی :

 

رنگ : زرد کم رﻧﮓ )ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط(

ﺟﺰء A : مایل به زرد

ﺟﺰء B : شفاف

نسبت اختلاط : 1 : 2  A : B = )وزﻧﯽ(
وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺨﻠﻮط : 05/1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد(
ﭘﺎﯾﺪاري ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ: 15 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل
مقاومت ﻓﺸﺎري: 55 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل(ﭘﺲ از 7 روز)
مقاومت ﺧﻤﺸﯽ: 40 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل
دﻣﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري: 35- ﺗﺎ 65+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻧﻬﺎﯾﯽ: 7 روز (در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد)
زﻣﺎن ﮐﺎراﯾﯽ: 40 دﻗﯿﻘﻪ (در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد)

 

آماده سازی سطح :

بسته به مـاهيت كـار تزریق كه بايـد صورت گيـرد، روش هاي اجرائي گوناگوني وجود دارند كه بـه تجهيـزات مختلفـي نياز دارند.

بطور معمول با استفاده از مکنده های قوی و یا فشار هوا می بایست ترکها را تمیز نمود.

طريقه اختلاط :

ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ درﯾﻞ دورﮐﻨﺪ (ﺣﺪ اﮐﺜﺮ 300 دور در دﻗﯿﻘﻪ) ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺰن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، اﺑﺘﺪا ﺟﺰء B را ﺑﻪ ﺟﺰء A اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪت 2 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ. اﺧﺘﻼط را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﮔﻪﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. از ورود ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮط درﺣﯿﻦ ﻫﻢزدن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.

روش اجراء :

بعد از تهيه مخلوط آن را به كمك پمپ مخصوص تزریق با فشار هوای مناسب از یک طرف شروع و تا خارج شدن از طرف دیگر ادامه می دهیم و این روند در کل طول خط تزریق انجام خواهد شد.

در بعضی مواقع می توان به روش ثقلی نیز جهت تزریق بهره برد.

لذا بسته به مـاهيت كـاري كه بايـد صورت گيـرد، روش هاي اجرائي گوناگوني وجود دارند كه بـه تجهيـزات مختلفـي نياز دارند.

بنابراين پيشنهاد ميشود كه براي دريافت راهنمايي با بخش فني اين شركت تماس بگيريد.

مقدار مصرف مواد :

به عرض و عمق ترک بستگی دارد.

محدودیت ها :

ماکسیمم عرض ترک : 10 میلی متر

ماکسیمم دمای محیط : 35 درجه

حداقل سن بتن : 21 تا 28 روز

Kariz Epoxive IJ110 را در دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 5+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﺟﺮا ﻧﮑﻨﯿﺪ.

Kariz Epoxive IJ110 را ﺑﺎ ﺣﻼل رﻗﯿﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد.

تمیز کردن ابزار :

اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﮐﺎر ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﺣﻼل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪروش ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

نگهداری :

ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪدور از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻟﺖ ﻧﮕﻪداري و آنرا در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎي زﯾﺎد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻇﺮوف اﺻﻠﯽ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل 24 ﻣﺎه اﺳﺖ.

بسته بندی :

در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 6 و 18 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ (ﻣﺠﻤﻮع اﺟﺰا) ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

نکات  ایمنی :

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻮد، در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر از وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮑﺶ، ﻋﯿﻨﮏ و ﻟﺒﺎس ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ، ﭼﺸﻢ و اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻊ را ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رزین مخصوص تزریق KARIZ EPOXIVE IJ-110”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رزین مخصوص تزریق KARIZ EPOXIVE IJ-110”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *