ملات اپوکسی جهت تعمیرات KARIZ EPOXIVE P-150 S6

Kariz Epoxive P100 چسب و ملات تعميراتي است كه از دو جزء تشكيل شده و تركيبي از رزين هاي اپوكسي فاقد حلال با فيلرهاي مخصوص بسيار مقاوم است.

مطابق با ،ASTM C881-TYPE 1 است.

توضیحات

مشخصات :

KARIZ EPOXIVE P-150 S6  چسب و ملات تعميراتي است كه از دو جزء تشكيل شده و تركيبي از رزين هاي اپوكسي فاقد حلال با فيلرهاي مخصوص بسيار مقاوم است.

مطابق با ،ASTM C881-TYPE 1 است.

موارد مصرف :

Kariz Epoxive P100 ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :

 • تعمیر سطوح بتنی آسیب دیده و پر کردن حفره های سطحی در حالت های مختلف افقی، عمودی یا بالاسری
 • پرکردن سازه ای حفره ها و سوراخ های بتن
 • به عنوان پوشش مقاوم در برابر ضربه و سایش
 • نصب پکر سطحی برای تزریق در ترک های بتن
 • چسباندن صفحات فلزی، نوار و ورق های کامپوزیتی به بتن و سایر مصالح ساختمانی

فواید :

Kariz Epoxive P100 محصولی است که مزایای بسیاری به کاربر ارئه می دهد.

 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ، ﻓﻮﻻد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
 • کسب مقاومت های مکانیکی اولیه و نهایی عالی
 • مقاوم در برابر ضربه و تکان
 • پایداری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ
 • اجزای رنگی برای اطمینان از اختلاط صحیح
 • بروی سطوح خشک نیاز به پرایمر و پیوند دهنده ندارد.
 • سفت است ولی کارایی خوبی دارد.
 • در حین سخت شدن جمع شدگی ندارد.
 • باعث خوردگی آرماتورها نمی شود.
 • قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و بالاسری را دارد.

 

مشخصات فنی :

 

رنگ : خمیر ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي رﻧﮓ )ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط(

ﺟﺰء A : کرم رنگ

ﺟﺰء B : خاکستری

نسبت اختلاط : 1 : 3  A : B = )وزﻧﯽ(
وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺨﻠﻮط : 75/1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد(

ﺟﺰء A : 55/1 کیلوگرم در لیتر

ﺟﺰء B : 050/1 کیلوگرم در لیتر

ﭘﺎﯾﺪاري ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ: 5/2 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل (ﺑﺘﻦ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد)
مقاومت ﻓﺸﺎري: 65 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل(ﭘﺲ از 7 روز)
مفاومت ﺧﻤﺸﯽ: 30 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل
دﻣﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري: 35- ﺗﺎ 65+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻧﻬﺎﯾﯽ: 7 روز (در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد)
زﻣﺎن ﮐﺎراﯾﯽ: 60 دﻗﯿﻘﻪ (در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد)
شرایط نگهداری : به دور از تابش مستقیم آفتاب و انجماد در دمای بین 5 درجه سانتی گراد الی 35 درجه سانتی گراد نگهداری گردد.
بسته بندی: واحدهای 10 کیلوگرمی شامل اجزای  A و B
مدت نگهداری: 24 ماه پس از تولید به شرط نگهداری در بسته بندی اولیه و باز نشده در محل خشک و خنک

 

آماده سازی سطح :

سطح زﯾﺮﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻔﺖ و ﻋﺎري از ذرات ﺳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮد و ﺧﺎك، ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن، روﻏﻦ، ﮔﺮﯾﺲ، ﻣﺎده ﻋﻤﻞآوري، ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ، ﻣﻮاد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪه و دﯾﮕﺮ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را از روي ﺳﻄﺢ ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﯿﺪ. آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﭘﺎﺷﺸﯽ، ﺳﺎب ﯾﺎ زﺑﺮﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮوت رﯾﺰي ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

طريقه اختلاط :

ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ درﯾﻞ دورﮐﻨﺪ (ﺣﺪ اﮐﺜﺮ 300 دور در دﻗﯿﻘﻪ) ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺰن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، اﺑﺘﺪا ﺟﺰء B را ﺑﻪ ﺟﺰء A اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪﻣﺪت 2 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ. اﺧﺘﻼط را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﮔﻪﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. از ورود ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮط درﺣﯿﻦ ﻫﻢزدن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.

برای تهیه احجام کوچکتر لازم است یک قسمت حجمی یا وزنی از جزء B با سه قسمت از جزء A را در همزن تمیزی ریخته و به خوبی آن ها را مخلوط کنید. فقط مقداری را مخلوط کنید که در مدت زمان کارایی مصرف شود.

روش اجراء :

مخلوط شده را با توجه به ضخامت مورد نیاز به وسیله کاردک یا ماله مستقیما روی سطح آماده شده پخش کنید. مواد اضافی با حرکت ماله یا کاردک هم سو با حرکت اجرا برداشته شود.

 مقدار مصرف مواد :

حدود 750/1 کیلو گرم در متر مربع برای 1 میلی متر ضخامت

محدودیت ها :

ضخامت مناسب برای هر لایه : 5 میلی متر

سن بتن بستر باید بین 21 تا 28 روز باشد،که بستگی به شرایط عمل آوری و خشک شدن آن دارد.

Kariz Epoxive P100 را در دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 5+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﺟﺮا ﻧﮑﻨﯿﺪ.

Kariz Epoxive P100 را ﺑﺎ ﺣﻼل رﻗﯿﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد.

 

تمیز کردن ابزار :

اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﮐﺎر ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﺣﻼل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪروش ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

نکات  ایمنی :

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻮد، در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر از وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮑﺶ، ﻋﯿﻨﮏ و ﻟﺒﺎس ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ، ﭼﺸﻢ و اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻊ را ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

دانلود کاتالوگ

KARIZ EPOXIVE P-100

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ملات اپوکسی جهت تعمیرات KARIZ EPOXIVE P-150 S6”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ملات اپوکسی جهت تعمیرات KARIZ EPOXIVE P-150 S6”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *